Szkoła Podstawowa Lniano
Nawigacja
Strona Główna
Patron
Hymn szkoły
Gmina Lniano
Biblioteka
Izba regionalna
Zajęcia dodatkowe
Nasze osiągnięcia
Sport
Świetlica
Nasza galeria
Gazetka szkolna
Dzieci w Sieci
Szkolne newsy
Download
Kontakt
Testy
Linki

Rekrutacja
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego 2020/2021
Wyniki rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych 2020/2021
Lista kandydatów do Oddziału Przedszkolnego 2020/2021
Dla rodziców
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/21
Plan lekcji na rok szkolny 2019/20
Konsultacje nauczycielskie
Godziny pracy pedagoga szkolnego
Harmonogram uroczystości szkolnych
Harmonogram wycieczek
Harmonogram zajęć dodatkowych
Regulamin dystrybucji podręczniów
Lekcje i przerwy
Dni wolne
Terminarz szkolny
Regulamin uczniów dojeżdżających autobusami szkolnymi
Przywóz uczniów
Odwóz uczniów
Procedura wypisania dziecka ze szkoły
Dokumenty szkolne
Statut szkoły
Koncepcja pracy na lata 2016-2019
Program wychowawczo-profilaktyczny
Ewaluacja programu profilaktyki
Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych, opiekuńczych i prozdrowotnych
Procedury dotyczące pobytu dziecka w szkole
Procedury postępowania w wypadkach nagłej choroby dziecka
Procedury postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012-2013
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014-2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015-2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016-2017
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2018
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018-2019
Gazetka szkolna
SPINACZ - gazetka szkolna
Projekty
Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie
Gmina Lniano w liczbach
Regulamin świetlicy
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie z dnia 15.10.2014r.

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LNIANIE

Świetlica szkolna w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Cele i zadania świetlicy
1. Organizowanie opieki wychowawczej, pomoc w nauce oraz stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do nauki własnej, systematycznego i samodzielnego odrabiania zadań.
2. Prowadzenie pracy wychowaczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej.
3. Tworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów. Wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury, rozwijanie wszechstronnej aktywności twórczej.
4. Kształtowanie u dzieci nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, wzajemnej akceptacji.
5. Udzielanie indywidualnej, wszechstronnej pomocy uczniom wykazującym trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych i opanowaniu materiału nauczania.
6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i należytej opieki podczas zajęć. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy.
7. Wdrażanie do pożytecznego organizowania czasu wolnego.
8. Współpraca i współdziałanie wychowawcy świetlicy ze szkołą, domem rodzinym ucznia oraz środowiskiem lokalnym.

Założenia organizacyjne
1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej. Godziny otwarcia świetlicy uzależnione są organizacji planu pracy szkoły w danym roku szkolnym.
2. Do świetlicy mogą uczęszczać:
a) uczniowie klas 0-III,
b) dzieci oczekujące na realizację zajęcia lekcyjnych, dzieci które nie uczęszczają na lekcje religii, uczniowie zwolnieni z zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej,
c) uczniowie, którzy nie mają lekcji z powodu nagłej nieobecności nauczyciela i są do świetlicy skierowani przez osobę odpowiedzialną za zapewnienie im opieki.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia.
4. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera: imię i nazwisko uczestnika, informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka a w przypadku dzieci dojeżdzających autobusem szkolnym oświadczenie rodziców o korzystaniu z transportu który zapewnia placówka, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych ucznia, informację o stanie zdrowia dziecka, zażywanych lekach, informacje ważne dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.
5. Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłosić pisemnie wychowawcy świetlicy.
6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

Dokumentacja pracy świetlicy
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Roczny plan pracy świetlicy.
2. Dziennik zajęć.
3. Karty zgłoszeń. - zał. nr 1
4. Regulamin świetlicy.
5. Upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę trzecią. - zał. nr 2

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
1. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej tworzonym przez wychowawcę na dany rok.
2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
3. Nauczyciel/wychowawca klasy (I-III oraz grup 0) a także inny nauczyciel prowadzący zajęcia (np. wf, religii, języka angielskiego) jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy, ilu uczniów pozostawia pod jego opieką.
4. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu odbierania dzieci ze świetlicy muszą być przekazane wychowawcy świetlicy pisemnie.
5. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
6. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązane są do okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzajacego tożsamość. W sytuacji nie posiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawca świetlicy ma prawo do odmowy wydania dziecka.
7. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jego toższamość, spisując przy tym wszystkie dane tego dokumentu.
8. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu, rodzic/opiekun prawny tym oświadczeniem deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

Zasady zachowania się w świetlicy
1. Informuję nauczyciela o każdym wyjściu ze świetlicy. Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów , wycieczek, zabaw na boisku szkolnym itp.
2. Nie przeszkadzam nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, koleżankom i kolegom w pracy
i zabawie. 3. Słucham i wykonuję polecenia nauczycieli i pracowników szkoły. Używam słów proszę, dziękuję, przepraszam.
4. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy fizycznej, psychicznej, słownej.
5. Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić wyrządzoną szkodę.
6. Staję w obronie słabszych i pokrzywdzonych.
7. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
8. Dbam o porządek i estetyczny wygląd sali. Po zajęciach zawsze porządkuję swoje miejsce pracy, otoczenie.
9. Szanuję gry, zabawki, sprzęt itp. znajdujące się w sali świetlicy.
10. Biorę aktywny udział w zajęciach.

Wewnętrzny regulamin świetlicy
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy, korzystać z pomocy wychowawcy przy odrabianiu lekcji.
4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy i czystość oraz zgłaszać zauważone zniszczenia i zagrożenia.
5. Uczeń zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wychowawcy w momencie przybycia i uczestniczenia w organizowanych zajęciach.
6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane w karcie zgłoszenia.
7. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany należy przekazywać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.
8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

Prawa wychowanka świetlicy
1. Uczeń ma prawo do udziału we wszystkich organizowanych w świetlicy zajęciach, zabawach itp.
2. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych.
3. Rozwijania własnych zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
4. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
5. Racjonalnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
6. Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, zabawek, gier.

Obowiązki wychowanka świetlicy
1. Uczeń ma obowiązek, czynnego, systematycznego udziału w zajęciach – uczeń może odmówić udziału w proponowanych mu zajęciach zorganizowanych, nie może jednak przeszkadzać dzieciom, które w zajęciach uczestniczą.
2. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia za każdym razem potrzeby opuszczania świetlicy np. wyjście do wc, na zajęcia dodatkowe itp.
3. Uczeń ma obowiązek dbania o porządek i wystrój świetlicy.
4. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
5. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń wychowawcy.

Nagrody i wyróżnienia
1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy.
2. Pochwała przekazana wychowawcy klasy, rodzicom, opiekunom.
3. Drobny upominek rzeczowy, dyplom, pochwała pisemna.

Kary
1. Upomnienie ustne, nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy.
2. Poinformowanie rodziców i wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu.
3. Wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
5. Rodzice ucznia, który dokonał świadomie zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony albo uszkodzony sprzęt.

Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy
1. Wychowawca świetlicy ma prawo do szacunku wobec własnej osoby.
2. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili przybycia ich do świetlicy, do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji, do czasu przekazania opieki nad uczniem rodzicom/opiekunom prawnym osobie upoważnionej do odbioru dziecka.
3. Wychowawca świetlicy ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie odbierani byli ze świetlicy wyłącznie przez osoby upoważnione.
4. Wychowawca świetlicy ma obowiązek organizowania pracy zgodnie z programem pracy świetlicy oraz programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
5. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom poprzez opiekę i przestrzeganie przepisów BHP.
6. Obowiązkiem wychowawcy świetlicy jest terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji.
7. Wychowawca świetlicy ma obowiązek realizacji zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
8. Wychowawca świetlicy ma obowiązek pozostawania w stałym kontakcie z rodzicami dzieci i nauczycielami.

_
BIP
E-dziennik
Facebook
Społeczność szkolna
Kadra pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

Newsy z naszej szkoły
Szkolne newsy
Bezpieczna TV - odc. 1
Prawa dziecka
Dzieci w Sieci
Dzień Bezpiecznego Internetu 2017

Sieciaki - bezpieczny internet
Filmy
NETYKIETA - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie
INFORMACJE DLA RODZICÓW dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Wolontariat
Wolontariat szkolny - informacje
O nas
I Bieg Niepodległości
Kawiarenka Wolontariusza
Kiermasz bożonarodzeniowy
Dary dla schroniska
Zbiórka dla Łukasza
Świetlica
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Regulamin świetlicy
Galeria świetlicy
Dyżury świetlicowe
Konkursy
KONKURS PLASTYCZNY z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 84
Najnowszy Użytkownik: torubots
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu