❗ Korzystanie z sali gimnastycznej ❗
Dodane przez admin dnia Maj 18 2020 15:38:04

Zasady korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie od 18.05.2020 do odwołania.
1. Z dniem 18 maja 2020r. wznawia się działanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana pawła Ii w Lnianie wyłącznie dla grup zorganizowanych działających w ramach sekcji sportowych w klubach sportowych w Gminie Lniano, dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć SKS oraz pozostałych osób chętnych po uprzednim zgłoszeniu do Dyrektora Szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Zasady korzystania z sali :
a) Na obiekcie może jednocześnie przebywać maksymalnie: 12 osób plus trener .
b) Długość przebywania jednej grupy na sali wynosi 60 min. Zmiana kolejnych grup odbywa się również w tym samym czasie z uwzględnieniem 30 minutowej przerwy na czynności dezynfekcyjne.
c) Warunkiem niezbędnym skorzystania z sali jest wcześniejsza rezerwacja oraz zgłoszenie swojej obecności u dyrektora, który prowadzi ewidencję uczestników zawierającą: imię nazwisko uczestnika, adres, datę zajęć czas przebywania na obiekcie oraz numer kontaktowy do uczestnika, bądź jego przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich, z zachowaniem przepisów RODO. Dane są gromadzone wyłącznie w celu zachowania warunków bezpieczeństwa uczestnikom zajęć sportowych w czasie epidemii COVID-19.
d) Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
e) Obowiązuje zakrywanie ust i nosa do momentu dotarcia do szkoły, natomiast obowiązku tego nie mają osoby przebywające na sali.
f) Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC.
g) Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
h) Trenerzy klubów sportowych zapewniają dezynfekcję urządzeń obiektu: klamek, wejścia, WC, itp., w przypadku zajęć SKS dezynfekcje zapewnia dyrektor szkoły.
i) Sprzęt może być udostępniany przez trenera , jednak musi on być dezynfekowany po każdym użyciu.
j) Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego.
3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z sali zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,
b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem sali ,
c) niszczenia urządzeń sportowych ,
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy,
e) przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej,
j) wprowadzania zwierząt,
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
l) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i otwartego ognia.
5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 roku i obowiązuje do odwołania.